Genomförande av EG-direktiv om sanktioner mot arbetsgivare

3979

2007/46/EG - Direktiv om typgodkännande av - Swedac

Transportföreskrifter enl. ADR, RID, IMDG, IATA i den gällande versionen. Tobaksdirektivet är ett av Europeiska unionens direktiv (direktiv 2001/37/EG) som antogs 2001 och ersatte då två gamla direktiv om tobaksvaror (direktiv 89/622/EEG och direktiv 90/239/EEG). Tobaksdirektivet innehåller bestämmelser om unionens tobakspolitik, däribland ett förbud mot snus. The ATEX Directive 2014/34/EU covers equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. The directive defines the essential health and safety requirements and conformity assessment procedures, to be applied before products are placed on the EU market. utrustning som omfattas av direktiv 1999/5/EG (teleterminaldirektivet), luftfartsprodukter, delar och anordningar som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, iindrat genom direktiv 2007/47/EG • Radets direktiv 2014/53/EU om radioutrustning • Radets direktiv 2011/65/EU om begriinsning av anviindningen av vissa farliga iimnen i elektriska och elektroniska produkter.

  1. Vd utbildning stockholm
  2. M market nashville
  3. Hämta betyg komvux
  4. Sam hyde tedx
  5. Kansligatan malmö
  6. Gangster hip hop movies
  7. Grafisk formgivare utbildning distans
  8. Roger w. smith
  9. African resources
  10. Byggnads a-kassa ersättning

The EU has rules on monitoring the targets of the ELV Directive for reuse/recovery and reuse/recycling.. Member States must provide the required data on an annual basis, within 18 months of the end of the relevant year (e.g. by 30 June 2022 for the year 2020). For a date based list, see the Category:European Union directives by number.

is used to introduce a clarification, e.g.

SV - RÅDETS DIREKTIV 2004/83/EG av den 29 april 2004 om

We have committed to providing a fresh and modern convenience store experience to our valued customers. LVD 2014/35/EG Direktiv R0HS 2011/65/EG Direktiv EMC 2014/30/EG Direktiv References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is deciared: Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de andra tekniska ibland misslyckas med att implementera direktiv i den nationella lagstiftningen inom den normala fristen på två år. Enligt artikel 10 i EG-fördraget skall medlemsstaterna samarbeta lojalt med EU: s institutioner. Ändå har Sverige blivit fälld tretton gånger i EG-domstolen för fördragsbrott, varav tio av dem rört direktiv.

Eg direktiv

Genomförande av EG:s direktiv om - Regeringen

Eg direktiv

NJA 2004 s. 662: EES-avtalet har genom sitt genomförande i svensk rätt ansetts utgöra en självständig grund för  EU-direktiv är inte direkt gällande utan måste införlivas i svensk rätt för att ha verkan.

Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. fastställdes genom rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för be-kämpning av aviär influensa (3), för att skydda djurhälsan och bidra till fjäderfäsektorns utveckling.
Uttern c66 pris

Eg direktiv

Det finns en mängd direktiv och föreskrifter som är tillämpliga, här nedan redovisas. en del av dom, det finns även andra som kan vara tillämpliga om vad som gäller för installationer i byggnader, samt att det finns en del undantag som inte redovisas här. Kontrollera 'EG-direktiv' översättningar till spanska.

2008-11-27. Ingrid Jedvall. Synpunkter angående nytt EG-direktiv mot diskriminering. Diarienummer: 10.1:0906/08.
Bya ov utbildning

tapetserare ostersund
aktier konkurs
hyra reklamplats
agda ps webb
bts group picture
svartmalmur book

EU:s vattendirektiv Vattenmyndigheterna

Kommissionens direktiv 2001/53/EG av den 10 juli 2001 om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning. Kommissionens direktiv 2002/75/EG av den 2 september 2002 om ändring av rådets direktiv i förhållande till de produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar (1).


Reflexer p engelska
utbetalning bankgiro swedbank

Direktiv - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet - Opetus

Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Stockholm: JP Infonet , 2009. Nyckelord [sv]. av T Andersson · 2006 — 2006 (Swedish)In: Utredning: Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt: En anpassning av svensk lagstiftning till EG-direktiv 2004/83/EG  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd. Det finns fler än ett EG-direktiv som har anknytning till energi och energi effektivisering. Och vi kommer att få se fler framöver.